RODO

RODO

Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie ustawy odnośnie ochrony danych osobowych tzw. RODO.

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych przez firmę NET-MAR Usługi informatyczne jest zgodna z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych jest NET-MAR Usługi informatyczne z siedzibą:  ul. Parczewska 2, 21-306 Czemierniki, NIP: 5381563262.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:
- adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- tradycyjnej korespondencji na adres prowadzenia działalności Administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”
- telefonicznie pod nr. tel. +48 660496285.

W jaki sposób uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w ramach współpracy podczas tworzenia stron internetowych, sklepów internetowych i innych usług świadczonych przez Administratora.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do wywiązania się przez firmę NET-MAR Usługi informatyczne z zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zamówili.
   
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- realizacji umów zawartych w celu wykonania strony internetowej, sklepu internetowego lub świadczenia usług informatycznych,
- obsługi administracyjnej stron internetowych i sklepów internetowych,
- obsługi zgłoszeń otrzymywanych przez firmę NET-MAR Usługi informatyczne (np. przez telefon, adres e-mail);
- prowadzenia procesów reklamacyjnych,
- finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego (obowiązek wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pomocą:
adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tradycyjnej korespondencji na adres prowadzenia działalności Administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”
telefonicznie pod nr. tel. +48 660496285.

Podanie przez Państwo  danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez NET-MAR Usługi informatyczne w ramach zawieranych z Państwem umów.

Przekazanie danych osobowych
W celu obsługi zapytań ofertowych oraz świadczenia usług wymagamy danych osobowych:
a) Klienci indywidualni: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku nawiązania współpracy potrzebujemy niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.
b) Klienci firmowi: Nazwa firmy, dane rejestrowe, dane osobowe pracowników wyznaczonych do kontaktów z firmą NET-MAR Usługi informatyczne i upoważnionych do zawierania umów w imieniu firmy, adresy e-mail, numery telefonów kontaktowych. W przypadku świadczenia usługi na wykonanie strony internetowej lub sklepu internetowego: loginy i hasła dostępu do serwera FTP, panelu administracyjnego hostingodawcy.

W przypadku chęci skorzystania z usług naszej firmy, przekazanie danych jest dobrowolne.
W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.
Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Udostępnianie danych osobowych przez firmę NET-MAR Usługi informatyczne
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą NET-MAR Usługi informatyczne w ramach świadczenia usług, czyli takim, które zapewniają: usługi księgowe i rachunkowe, usługi dzierżawy i utrzymania zasobów serwerowych (hostingodawcy), firmy poligraficzne (drukarnie), agencje marketingowe itp.

Czas przechowywania danych
Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
- wywiązania się z obowiązków zawartych w umowie,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.
 
Przekazywanie danych poza teren Polski
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

Przetwarzanie automatycznie (profilowanie)
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).