Logo #28

Logo #28

Logo wykonane do strony https://technovum.pl